Kategoriler
Tüm Yazılar Web Sitesi

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Internet Sitesi

Hangi şirketlerin internet sitesi açma ve sitede bazı bilgileri sürekli yayınlama zorunluluğu bulunmaktadır?6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “SON HÜKÜMLER-Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri” başlığı altında; “397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş(5) gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur” denilmektedir.

“397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri” ibaresi’nde ise “398 inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir” denilmektedir. 398 inci madde’de ise denetimin kapsamı hakkında bilgi verilmektedir.

Peki, Bağımsız Denetim Kriterleri nelerdir, diğer ifade ile denetime tabi olan sermaye şirketleri nasıl belirlenmektedir?

Sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olup olmadığı Bakanlar Kurulu Kararına göre açıklanan tutarlara göre belirlenmektedir. Bu tutarlar veya ölçütler, Bakanlar Kurulu’nca her yıl yeniden tespit edilmektedir.

Hangi şirketler bağımsız denetime tabi olacağı hususu ilk kez 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile belirlenmiştir. Daha sonra bu Kararlar da zamanla değiştirilmiştir.

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (Güncel) hali için TIKLAYINIZ…

Kararın son halinden görüleceği üzere; Bakanlar Kurulu Kararı’nda 2 liste yayınlanmakta ve her liste için farklı ölçütler belirlenmektedir. I ve II sayılı listeler kararın son sayfalarında belirtilmiştir.

Buna göre temel olarak şu sonuçlar çıkartılabilir;

1- Eğer I sayılı listede yer alıyorsanız hiç bir şarta bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabisiniz. I sayılı listede kimler var? TIKLAYINIZ..

2- Eğer tek başınıza veya bağlı ortaklıklarınız ve iştiraklerinizle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini, üstü üste 2 sene sağlıyorsanız takip eden hesap döneminde bağımsız denetime tabisiniz demektir. Örn. 2016 ve 2017 yıllarında aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini karşıladıysanız, 2018 yılında bağımsız denetime tabisiniz.

Ölçütler;

a) Aktif toplamı kırk milyon (40 milyon) ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı seksen milyon (80 milyon) ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı iki yüz (200) ve üstü.

3- Eğer II sayılı listede yer alıyorsanız sektörünüze göre ölçüt rakamları değişmektedir. Bu nedenle listeyi inceleyip hangi rakamlara bakmanız gerektiğini görebilirsiniz. II sayılı listede kimler var? TIKLAYINIZ..

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Nelerdir?

(1) Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.

(2) Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.

(3) Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.

(4) Bağımsız denetime tabi şirketlerin ara dönem sınırlı bağımsız denetim yükümlülükleri, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde Kurum tarafından belirlenir.

(5) Bu Kararda düzenlenmeyen hususlarda TMS’de yer alan hükümlere göre uygulama yapılır.

(6) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kurum yetkilidir.

LÜTFEN DİKKAT! Bu sitede bilgi amaçlı olarak verilen tavsiyeleri herhengi bir platformda uygulamadan önce lütfen YASAL UYARI sayfamızı inceleyiniz. Bu konudaki tüm sorumluluk ziyaretçiye aittir.